Bibliografio de Literatura Historio kaj Literatura Kritikado en Esperanto

kompilita de Ralph Dumain

(1987)


LIBROJ

De Esperanto-literatuur in vogelvlucht / G.P. de Bruin.  Amsterdam: FLE, 1946.  56 p.

De paĝo al paĝo / Lajos Tárkony.  2-a eldono. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1976.  121 p.

De Z al A en tri epokoj / Fay Koppel.  Melbourne: Esperanto-Federacio de Viktorio, 1978.  20p. 

Dek prelegoj / Kálmán Kalocsay.  Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1984.  126 p.

La Dua gvidlibro de ezopologio Esperanta / Hukuta-Masao.  106p.

El la klasika periodo de Esperanto / Julius Glück.  Purmerend: J. Muusses, 1937.  36 p.

Enciklopedio de Esperanto / redaktis L. Kokeny; V. Bleier. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1986.  600 p.  Represo de 1-a eldono: Literatura Mondo, 1933. Ankaŭ PDF-dosiero.

Enkonduko al literatura kritiko / Giorgio Silfer.  2-a eldono. Ĝenevo; Milano: Kooperativo de Literatura Foiro, 1983.  52p. 

Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto / William Auld. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1979. 101 p.

Eseoj I. Beletro. Waringhien.  La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1956.

Esperanta versfarado kaj rimaro / J. Parisot; Th. Cart.  2-a eldono. Paris: Presa Esperanto Societo, 1909.  42 p.

Esperanta versfarado laŭ verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj / J. Parisot; Th. Cart.  1-a eldono.  Paris: Esperanta Kolekto de “Lingvo Internacia” [Pres. Lamio (Ceret)], 1904.  16 p. 

Esperanto en perspektivo / redaktis Ivo Lapenna; Ulrich Lins; Tazio Carlevaro. London; Rotterdam: CED, 1974.  xxxii + 844 p.

Esperanto kaj literaturo / Valo.  Laroque Timbaut: Laŭte!, 1986.  18p.

The Esperanto language as a literary medium / Margaret Grace Hagler. Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1971.  Doktoriĝa disertacio.

Esperanto literature: Notes and impressions / K.R.C. Sturmer. London: The Esperanto Publishing Co., 1930.  45 p.

Esperanto - Mittler der Weltliteratur / Wilhelm Theodor Oeste. München-Pasing: Siegfried Ziegler Verlag, 1952.  96 p.

Esperanto 60-jara: Skizo pri la evoluo de la lingvo literatura / G.J. Degenkamp. Amsterdam: Libroservo F.L.E., 1947.  58 p.

Esprimo de sentoj en Esperanto / Privat, Edmond.  4-a eldono. Den Haag: Internacia Esperanto-Instituto, 1980.  61 p.

Facetoj de Esperanto / William Auld.  Londono: Brita Esperanto-Asocio, 1976.  51 p.

Gvidlibro por supera ekzameno / Vilmos Benczik.  Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 358 p. 

Kaj la ceter’—nur literaturo: Eseoj / Gaston Waringhien. Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1983.  350 p.

Kien la poezio? / Brendon Clark.  Rickmansworth, Herts., Anglujo: The Esperanto Publishing Company, Ltd., 1957.  156 p.

La Kontribuo de Kálmán Kalocsay al Esperanta kulturo / Reinhard Haupenthal. Lelystad, Nederlando: Vulpo-Libroj, 1978.  16p.

Kulturo kaj internacia lingvo / William Auld.  Chapéco (SC), Brazilo: Fonto, 1986. 120 p. 

Kvar Prelegoj pri Esperanto-Literaturo / Drago Kralj. Llubljana: Slovenia Esperanto-Ligo, 1960.  188 p.

Li kaj ni: Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien / redaktis Reinhard Haupenthal.  Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1985.  520 p.

Libro de romanoj / Vilmos Benczik.  Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 229 p. 

Lingvo, stilo, formo / Kálmán Kalocsay.  3-a eldono.  1970.  144 p.

Ne nur leteroj de plum-amikoj: Esperanta literaturo—fenomeno unika / Marjorie Boulton. Malmö: Eldona Societo Esperanto, 1984.  63p.

Nia originala prozo / H. Apolloner.  Aabyhoj: Dansk Esperanto-Forlag.  58 p.

Niaj plej grandaj verkistoj / Diego Selso.  Kordobo, 1966.  28 p.

Niaj plej grandaj verkistoj; Ekflorado ĉe Plata-Rivero / Ergoto de Bonaero. F. Ken., 1974.  112 p. 

Notlibro de praktika esperantisto / K.R.C. Sturmer.  Budapest, 1934.

Ora Libro de la Esperanto-movado / redaktis V. Bleier; E. Cense.  Budapest: Loka Kongresa Komitato, 1937.  223 p.
  [F. Szilágyi, “Liriko en Esperanto,” p. 155-169; “Kura trarigardo de la Esperanta prozo,” p. 170-175; K. Kalocsay, “La kvindek jaroj de la lingvo,” p. 167-186]

La Originala Esperanta romano / Reinhard Haupenthal.  Saarbrücken, 1973.  [laŭ Apolloner]

Originala romanaro en Esperanto: 62 romanoj dum 75 jaroj / Ergoto de Bonaero. Buenos Aires: Argentina Esperanto-Instituto, 1982.  40 p.

Panoramo de Esperanta literaturo / Marinko Ĝivoje. Zagreb: Internacia Kultura Servo, 1979.  282 p.

Parnasa Gvidlibro / Kalman Kalocsay; Gaston Waringhien; Roger Bernard.  3-a eldono. Pisa, Italio: Edistudio, 1984.  208 p. 

Poeto fajrakora: La verkaro de Julio Baghy / Marjorie Boulton. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1983.  144p.  [39,60 gld.]

Pri Esperanta tradukarto / Fernando de Diego. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1979. 71 p.

Pri la Esperanta literaturo / R. Laval.  Laroque Timbaut: La Juna Penso, 1978. 17 p.

Pri lingvo kaj aliaj artoj / William Auld. Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1978.  216 p.

Pri literatura kritiko / Fernando de Diego.  1984.  70p.

Raymond Schwartz: Lia vivo kaj verkaro / Roger Bernard.  La Chaux-aux-Fonds: KCE, 1977. 22p.

Skizo de sŭahila metriko / Nino Vessela.  Bellinzona: Hans Dubois, 1980.  65 p. 

Skizo pri la Esperanta literaturo / V. Novobilsky. Opava: Esperanto-Junularo ĉe Domo de Kulturo, 1956.  74 p.

La Socia romano en Esperanto / Henri Vatré. La Sagne: Kultura Centro Esperantista, 1973.  17 p.

Specimene: parodioj kaj pastiĉoj / Henri Baupierre. La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1962.  131 p.

Spegulo de Esperantaj stiloj / Reto Rossetti. Lelystad, Nederlando: Vulpo-Libroj, 1976.  16p. 

Studoj pri la Esperanta literaturo / Vilmos Benczik. Takasago: La Kritikanto, 1980.  143 p.

Vereco, distro, stilo: Romanoj en Esperanto / William Auld. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1981.  101 p. 

Vort-statistikaj esploroj / Henri Vatré.  Saarbrücken, Arthur E. Iltis, 1986. 41 p.  [7,80 gld.]

ANTOLOGIOJ

Baza literatura krestomatio / redaktis Vilmos Benczik. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979.  266 p.  Koordinatita kun Gvidlibro por supera ekzameno

Esperanta antologio: Poemoj 1887-1981 / redaktis William Auld.  2-a eldono. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1984.  ix + 887p.

Esperanta antologio: Poemoj 1887-1957 / redaktis William Auld.  1-a eldono. La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1958.  640 + [1] p.

Krestomatio de Esperanta literaturo: Tekstoj, dataro, bibliografio, vol. I / redaktis István Szerdahelyi.  Budapest: Tankönyvkiadó, 1979.  466p. 

Krestomatio de Esperanta literaturo: Tekstoj, dataro, bibliografio, vol. II / redaktis István Szerdahelyi.  Budapest: Tankönyvkiadó, 1981.  326p. 

Krestomatio de Esperanta literaturo: Tekstoj, dataro, bibliografio, vol. III / redaktis István Szerdahelyi.  Budapest: Tankönyvkiadó, 1982.  476p.

33 rakontoj: La esperanta novelarto / redaktis Reto Rossetti; Ferenc Szilágyi. La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1964.  XVII + 328 p.

25 jaroj: Antologio de Belartaj Konkursoj / redaktis William Auld; Vilmos Benczik. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1977.  207 p.

ARTIKOLOJ & ESEOJ

Boulton, Marjorie.  La poezikreado observita subjektive.  1958.  [laŭ Benczik]

Cziszár, Ada.  “Kalocsay la recenzanto,” Literatura Foiro, v. 13, #71, feb. 1982, p. 17-19.

de Kock, Edwin.  “Mia prozodio,” en Ombroj de la kvara dimensio; La Laguna, J. Régulo [Stafeto], 1961.

de Kock, Edwin.  “Denove pri la trokeo,” en Fajro sur mia lango; La Laguna, J. Régulo [Stafeto], 1967; p. 107-114.

Nogueira, Roberto Passos.  “Arta partikulareco kaj Esperanto,” Norda Prismo, v. 17, n-ro 1, 1972, p. 5-9.

Nogueira, Roberto Passos.  “Pri moderna poezio kaj Esperanto,” en Vojo kaj Vorto; La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1972; p. 97-103.

Privat, Edmond.  “Pri Esperanta literaturo,” en Junaĝa verkaro; La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1960; p. 15-37.

Silfer, Giorgio.  "Internacie valora kulturo en internacia lingvo," Kontakto, #51/52, 1976, p. 18-21.

Verloren van Themaat, W. A.  “Literature in a constructed language,” La Monda Lingvo-Problemo, v. 4, 1972, p. 153-158.

DOKUMENTOJ

The Development of poetic language in Esperanto / William Auld. Rotterdam: UEA, 1976. 11p. ED 4A

Esperanto and literary translation / H. Tonkin; T. Hoeksema. Rotterdam: UEA, 1982.  36p.  ED 29A

An Introduction to Esperanto Studies / Humphrey Tonkin. Rotterdam: UEA, 1976.  12p.  ED 6A

MANUSKRIPTOJ

Balbin, Julius.  “The secret malady of Esperanto poetry.” Modern Language Association seminar, 197?

Lloancy, Marie-Therese.  Esperanto et jeu de mots dans l’oeuvre de Raymond Schwartz (1894-1973). 1,176 p.  Doktoriĝa disertacio.

Martinelli, P.  La esperanta sciencfikcio.  Milano, 1975.  Disertacio.

REVUOJ AKTUALAJ

Fonto (1980+)

Hungara Vivo (1961+)

Literatura Foiro (1970+)

Sennacieca Revuo (1921+)

REVUOJ MALAKTUALAJ

Belarto I (Aprilo 1958) & II (Autumno 1961).

Literatura Mondo.  Budapest, 1922-26, 1931-38, 1947-49.  Represo: Tokio, 1975.

Monda Kulturo.  Rotterdam, 1 (1962/64) - 2 (1965/66).  15 n-roj.

La Nica Literatura Revuo.  Nice, 1 (1955/56) - 7 (1961/62).  42 n-roj.

Norda Prismo.  Bovas, Svedujo, 1955-1974.

AKTUALA ESPERANTA BIBLIOGRAFIO

Esperanto: rubriko “Laste Aperis”

Libroservo de UEA: Katalogo

Librokatalogo de ELNA [nur ono de libroj eldonitaj]

RECENZOJ

Esperanto 

menciitaj kulturaj revuoj

multaj aliaj gazetoj, ekz. Heroldo de Esperanto

RECENZOJ ANGLALINGVAJ

World literature today (Books Abroad).  Ĉu ankoraŭ traktas Esperantan literaturon?

BIBLIOGRAFIO

Haupenthal, Reinhard  Enkonduko en la librosciencon de Esperanto: bibliografia gvidilo kun komentario.  Nürnberg: Ludwig Pickel, 1968.  44 p.  Vidu p. 27-28, 33-39, 43-44.

Tonkin, Humphrey.  Esperanto and international language problems: a research bibliography.  4-a eldono.  Washington, DC: Esperantic Studies Foundation, Inc., 1977.  iii + 45 p. Vidu p. 27-35.

VERKOJ TRADUKITAJ ANGLALINGVEN

Kazohinia / Sándor Szathmári, translated by Inez Kemenes. Budapest: Corvina Press, 1975. 373 pp.

Metropoliteno / V. Varankin; tradukis Marta Evans.  Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1979. 312 p.

17 Januaro 1987


Noto: La formato ĉi tie iomete diferencas disde la originala dokumento. La prezoj ĉe libroservoj estas forigitaj. Aldone al ĝenerala eksmodeco, kelkaj periodaĵoj listitaj ne plu vivas, kaj aliaj estis iniciatitaj post kompilado de ĉi tiu bibliografio. Ligoj al retpaĝoj por specifaj dokumentoj estas aldonitaj. (Retpaĝoj ne ekzistis en 1987.)


Esperanto literature: Notes and impressions de K.R.C. Sturmer

La Tragedio de L’Homo kaj Imre Madách” de Kálmán Kalocsay

Disdonitaj Referenciloj por Literatura Rondo (1987)

Esenca Bibliografio de Literatura Historio kaj Kritiko en Esperanto (1987)
de R. Dumain

La Plej Gravaj Gvidlibroj pri Esperanta Literaturo (1988)
de R. Dumain

Bibliografio de Literatura Historio kaj Literatura Kritikado en Esperanto: Libroj laŭ Kategorio (1987)
de R. Dumain

Kriterioj por Sistema Studado de Esperanto-Literaturo (1988)
de R. Dumain

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Gvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Alireteje / Offsite:

Esperanto Studies: An Overview
by Humphrey Tonkin and Mark Fettes

Metropoliteno de V. Varankin / Ankaŭ ĉi tie /


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 31 May 2011
Updated 17-18, 20-21 June 2012

©2012-2018 Ralph Dumain