Dialogiko je la Fino de Dialektiko:
Liberigo la Pensadon de la Hegela Dialektiko
per la Dialogiko de Rosenzweig
kaj la Ne-dialektika Ontologio de Heidegger
(Dialogik am Ende der Dialektik)

Dialogic at the End of Dialectic:
Liberation of the Hegelian Dialectic
By Means of the Dialogic of Rosenzweig
and the Non-Dialectical Ontology of Heidegger

de / by

Eugen Macko


Enhavo
(Contents)

Enkonduko .... 9
(Introduction)

1 La hegela dialektiko .... 19
   (The Hegelian dialectic)

1.1 La kontraŭaĵoj .... 19
      (The contradictions)

1.1.1 La disvolviĝo de la kontraŭaĵoj ĉe Hegel ....19
         (The development of the contradictions in Hegel)

1.1.2 Sistemado de la kontraŭaĵoj en la ,,Fenomenologio de la spirito” .... 26
         (Sistematization of the contradictions in the Phenomenology of Spirit)

1.1.2.1 Percepto en la kontraŭigo .... 28
            (Perception in the act of contradiction)

1.1.2.2 La kontraŭaĵoj de la memkonscio   33
            (The contradictions of self-consciousness)

1.1.2.3 La kontraŭaĵoj de la spirito ....  37
            (The contradictions of spirit)

1.1.2.4 La tragedio de la kontraŭaĵoj .... 47
            (The tragedy of the contradictions)

1.2 La metodo .... 51
      (The method)

1.2.1 La logikeco en la ,,Fenomenologio de la spirito” .... 53
         (Logicality in the Phenomenology of Spirit)

1.2.2 La principo de la dialektika logiko .... 55
         (The principle of dialectical logic)

1.2.3 La operatoraj-principoj .... 58
         (The operative principles)

1.2.4 Logika kaj dialektika vero .... 64
         (Logical and dialectical truth)

1.3 La problemaro .... 66
      (The problematic)

1.3.1 Konsideroj al la ,,Fenomenologio de la spirito” .... 66
         (Considerations of the Phenomenology of Spirit)

1.3.1.1 La ĉeesto de la absoluto .... 66
            (The presence of the absolute)

1.3.1.2 La batalo je vivo kaj morto .... 69
            (The life-and-death struggle)

1.3.1.3 Regado kaj sklaveco ... 70
            (Mastery and servitude)

1.3.1.4 La malfeliĉa konscio ..... 75
            (The unhappy consciousness)

1.3.2 Fremdiĝo, kritiko kaj krizo de la dialektiko .... 78
         (Alienation, criticism, and crisis of the dialectic)

1.3.2.1 Materialista dialektiko .... 78
            (Materialist dialectic)

1.3.2.2 Provoj superi la dialektikon .... 84
            (Attempts to supersede the dialectic)

1.3.3 La tragika limo de la hegela dialektiko .... 100
         (The tragic limit of the Hegelian dialectic)

2 La rosenzweiga dialogiko .... 109
   
(The dialogic of Rosenzweig)

2.1 La ekesto .... 109
      (The origin)

2.1.1 La ekapero de la dialogika principo .... 109
         (The appearance of the dialogical principle)

2.1.2 La disfaldigo de la dialogika principo .... 122
         (The unfolding of the dialogical principle)

2.1.2.1 La pneŭmatologio de Ferdinand Ebner .... 122
            (The pneumatology of Ferdinand Ebner)

2.1.2.2 La mi‑vi‑relacio de Martin Buber .... 127
            (The I-thou relation of Martin Buber)

2.1.3 Trapaŝo ĉe Rosenzweig .... 135
         (Passage according to Rosenzweig)

2.1.3.1 La dialektiko kaj la turniĝo .... 138
            (The dialectic and the turning )

2.1.3.2 La revelacio kaj la dialogikeco .... 142
            (Revelation and dialogicality)

2.1.4 La kritiko pri dialogika pensado .... 149
         (The critique of dialogical thinking)

2.2 La superado de kontraŭaĵoj .... 159
      (The surmounting of contradictions)

2.2.1 La novinterpretado de la ekesto .... 160
         (The neo-interpretation of the origin)

2.2.1.1 De ,,nenioj” al io de la scio .... 163
            (From “nothings” to something of knowledge)

2.2.1.2 La disvolviĝo de la io .... 168
            (The development of the something)

2.2.2 La apero de la ensinmemturniĝo de la elementoj .... 173
         (The appearance of the into-itself-turning of the elements)

2.2.2.1 La metafizike-mita dio .... 174
            (The metaphysically-mythic god)

2.2.2.2 La metalogike-plastika mondo .... 177
            (La metalogically-plastic world)

2.2.2.3 La metaetike-tragika homo .... 181
            (La metaethically-tragic human)

2.2.2.4 Tri sin forpuŝintaj pecoj de la universo .... 184
            (Three self-repellent pieces of the universe)

2.2.3 La nova rilato de la elementoj de la universo .... 188
         (The new relation of the elements of the universe)

2.2.3.1 La inversigo de la kreaĵo .... 193
            (The inversion of the creation)

2.2.3.2 La gramatika gvidfadeno de la lingvo .... 199
            (The grammatical guiding thread of language)

2.2.3.3 La logiko de la kreaĵo .... 204
            (The logic of the creation)

2.3 La unukunalieco .... 210
      (One-with-another-hood)

2.3.1 La okazo de revelacio .... 210
         (The occasion of revelation)

2.3.1.1 La ,,ne” al la kadukiĝo de la kreaĵo .... 213
            (The “no” to the senesence of the creation)

2.3.1.2 La okulmomento de la amo .... 216
            (The eyeing-moment of love)

2.3.1.3 La lingvo de la amo .... 219
            (The language of love)

2.3.2 La ago de amo .... 226
         (The act of love)

2.3.2.1 La apero de la sankteco .... 227
            (The appearance of holiness)

2.3.2.2 La saviĝo de la mondo .... 229
            (The salvation of the world)

2.3.2.3 La ,,nova” ordo .... 233
            (The “new” order)

2.3.3 La liberiĝo de la kontraŭaĵoj .... 240
         (La liberation of the contradictions)

2.3.3.1 La juda vivo .... 241
            (The Jewish life)

2.3.3.2 La kontraŭaĵoj de la popoloj .... 249
            (La contradictions of the peoples)

2.3.3.3 La kristana realeco .... 253
            (The Christian reality)

3 La diferenco de la dialektiko kaj dialogiko .... 269
   (The difference between dialectic and dialogic)

3.1 Je la komenco de la pensado .... 269
      (At the beginning of thought)

3.1.1 La ekesto de la kontraŭaĵo .... 273
         (The origin of the contradiction)

3.1.2 La senkontraŭaĵa pozitiveco .... 275
         (Non-contradictory positivity)

3.1.3 La ekesto de la aĵo kaj la mi .... 278
         (The origin of the thing and the I)

3.2 En la mezo de la pensado .... 284
      (In the middle of thought)

3.2.1 La revelacio de la amo .... 285
         (The revelation of love)

3.2.2 La racio kaj la revelacio .... 289
         (Reason and revelation)

3.2.3 La dialogiko de la mi‑vi‑rilato .... 292
         (Dialogic of the I-thou relation)

3.3 Je la fino kaj ĉe la nova komenco .... 296
      (At the end and at the new beginning)

3.3.1 La tragedio de la dialektiko de la sistemo .... 296
         (The tragedy of the dialectic of the system)

3.3.2 La metodo de dissolvo de kontraŭaĵoj .... 300
         (The method of dissolution of contradictions)

3.3.3 La dialektika kaj dialogika vero-kompreno .... 307
         (The dialectical and dialogical understanding of truth)

4 La heideggera eliro el la dialektiko .... 313
   (The Heideggerian exit from the dialectic)

4.1 La fundament-ontologia elirpunkto .... 314
      (The point of departure of fundamental ontology)

4.1.1 La nedialektikaj paŝoj de la estad-pensado .... 317
         (The non-dialectical steps of being-thinking)

4.1.1.1 De la kadukeco .... 319
            (On senesence)

4.1.1.2 De la tempeco ....322
            (On temporality)

4.1.2 La kunesto kiel fundamenta maniero de la ĉiesto .... 325
         (Being-with as a fundamental manner of being-here)

4.1.2.1 La kunestanalizo kaj la dialektika kritiko .... 327
            (The analysis of being-with and dialectical criticism)

4.1.2.2 La sen‑ŝlosiĝo la ĉieston al la turniĝo .... 330
            (The unlocking of the being-here of the turning)

4.2 La liberiĝo la pensadon de la “kontraŭ” .... 333
      (The liberation of thinking of the “contrary”)

4.2.1 La sen‑kontraŭiĝo de la kontraŭ‑star-kaj‑aj‑eco .... 334
         (The non-contradictification of the contra-standing-and-thinghood)

4.2.1.1 Kontraŭ‑agi kaj lasi‑kontraŭagi .... 334
            (To counter-act and let-counter-act)

4.2.1.2 La senkontraŭstareco de aĵeco de la aĵo .... 339
            (The non-contra-standing-ness of thinghood of the thing)

4.2.1.3 La al‑vidado la eventon en la “libera ĉirkaŭeco” .... 342
            (The looking-towards the event in the “free surrounding”)

4.2.2 La sen‑kontraŭ-atendigata kontraŭ-atendigo de la tempo .... 349
         (The non-contra-awaited contra-delaying of time)

4.2.2.1 La kontraŭatendo kaj la momento .... 349
            (The contra-awaiting and the moment)

4.2.2.2 La for‑iradeco de la kontraŭ‑atend‑igo .... 352
            (The departingness of the contra-delaying)

4.2.3 La vulgara tempokomprenado .... 355
         (The vulgar understanding of time)

4.2.3.1 La mezurebla tempo .... 356
            (Measurable time)

4.2.3.2 La mondtempo kaj Hegel .... 360
            (The world-time and Hegel)

4.3 Sur la nedialektika vojo .... 364
      (On the non-dialectical path)

4.3.1 La proksimo kaj malproksimo al Rosenzweig .... 365
         (La proximitiy and distance to Rosenzweig)

4.3.2 La lumigo de la vero kaj la turniĝo .... 372
         (The illumination of the truth and the turning)

4.3.3 Survoje al la lingvo post la turniĝo .... 378
         (On the way to language after the turning) 

4.3.3.1 La sperto kun la lingvo .... 380
            (The experience with language)

4.3.3.2 La irado de la vojoj de regiono .... 384
            (Travelling the paths of an area)

4.3.3.3 La eliro al la kampovojo .... 390
            (The exit to the path in the field)

5 Elementoj de la nova pensado .... 393
   (The elements of the new thinking)

5.1 Envidoj en la baznocion de la idealista pensado de dialektiko .... 394
      (Insights into the base-notion of idealistic thought of dialectic)

5.1.1 La nenio kaj la negacio .... 394
         (Nothing and negation)

5.1.2 Nuneco kaj regiono .... 398
         (Present-ness kaj regionality)

5.1.3 Kontraŭstaro, kontraŭaĵo kaj kontraŭdiro .... 405
        (Contra-standing, contradictory-thing and contradiction)

5.1.4 La tragiko kaj la ludo .... 415
         (Tragedy and play)

5.2 Envidoj en la bazkompreno de la nova pensado de dialogiko .... 421
      (Insights into the base-comprehension of the new thinking of dialogic)

5.2.1 La lingvo kaj la dialogo .... 421
         (Language and dialogic)

5.2.2 La mezo kaj la revelacio .... 424
         (The middle and revelation)

5.2.3 La amo, la okulmomento kaj la sanktulo .... 428
         (Love, the eyeing-moment and the saint)

5.3 Eliro en aplikeblecoj .... 437
      (Exit in applications)

Nocioklarigoj .... 449
(Explanations of notions)

Listo de la konsultitaj libroj .... 461
(List of books consulted)

©2001 Eugen Macko


SOURCE (Fonto): Macko, Eugen. Dialogiko je la Fino de Dialektiko: Liberigo la Pensadon de la Hegela Dialektiko per la Dialogiko de Rosenzweig kaj la Ne-dialektika Ontologio de Heidegger / Dialogik am Ende der Dialektik. München: Eugen Macko, 2001. 476 p. Dulingva eldono (Esperanto/germana). (Dialogic at the End of Dialectic: Liberation of the Thought of the Hegelian Dialectic by Means of the Dialogic of Rosenzweig and the Non-Dialectical Ontology of Heidegger, bilingual Esperanto-German edition.) Enhavo (Table of Contents), pp. 469-476. (Angla traduko de / English translation on this web page by / R. Dumain.)

Rigardu ankaŭ / See also: Dialogiko je la Fino de Dialektiko: Enkonduko de Eugen Macko


Filozofio en Esperanto: Retgvidilo & Bibliografio (Malneto / Draft)

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 25 January 2004

Site ©1999-2021 Ralph Dumain